EN BOK OM MÖKLINTA SOCKEN

GUNNAR LARSSON

Kolmila på Bårskogen omkr 1920. Fr v: Ture Larsson Valsätra, ägaren "Mats-Pers" Johan Arvid Johansson Bår. Lägg märke till den fina kolkojan till vänster. Fotograf Axel Forsmark, Mårtsbo.

 

Möklinta, "kolmilornas socken". Olof Grau skrev år 1754 att, "man lär icke på andra håll mäkta bränna så fasta och goda kol, som de, hvilka bekommas härifrån socknen". Dessa kol skulle levereras till Sala silvergruva.
Beroendet av silvergruvan, som påverkade såväl jord- som skogsbruket inom socknarna runt Sala gruva, går som en röd tråd genom bokens många från varandra fristående kapitel.
Årens och livets gång fortsätter oförtröttat vidare. Gammalt försvinner och nytt kommer till.
De röster som har tystnat kommer åter i det skrivna ordets form.

Bilder och text från omslaget av  Gunnar Larssons bok "En bok om Möklinta socken"


Förord

Äntligen! Efter mer än tjugo års forskning och skrivning är nu min Möklintabok färdig. Det är ändock bara några skrap på ytan av vår sockens historia. Jag insåg relativt tidigt, att en begränsning i beskrivningen av Möklinta sockens alla byar var nödvändig. Mitt arbetsområde har i huvudsak varit "Västra gränden". En heltäckande sockenbok var orealistisk.

Nu är boken som den är, ett bidrag till kännedomen om vår socken. Varje minut av den långa arbetstiden känns väl använd. Den har skänkt mig så mycket av tillfredställelse och samhörighet med min plats på jorden. Boken ger inte svar på alla de frågor som finns om vår socken. Förhoppningsvis har dock en del frågetecken rätats ut under det att nya tillkommit. Precis så som det är i vår historia.

Det gamla talesättet, att en historielös tillvaro är ett liv utan innehåll, säger allt.

Allting i boken har faktaunderlag, den bygger på en mycket noggrann genomgång av tillgängligt källmaterial. Många uppgifter har lämnats av gamla infödda Möklintabor till vilka jag nu här framför mitt stora tack. Utan stöd och hjälp av Er skulle mycket av Möklintas historia gått förlorad.

När jag nu står vid målet känner jag en obeskrivlig tillfredställelse. Ett mycket stort och varmt tack vill jag framföra till alla Er som har bidragit med uppgifter till boken.

Nässelbo våren 1998. Andersoss Gunnar Larsson