Bårstugan
Från gården Grannas i Bår

BÅRSTUGAN En envånings parstuga från 1700-talet. En tidstypisk bostad från tiden före laga skiftet (ca 1850). Det är en mangårdsbyggnad från gården Grannas (kommer av "granne") i Bår. Flyttades hit 1921, stod färdig 1922.
Målningarna inne i Bårstugan är ej de ursprungliga. De är utförda 1925 av Gustaf Skoglund, Jugansbo, under en tid av 13 dagar och för en kostnad av 50:-.

Styrelsens första uppgift blev att utse en lämplig plats centralt i socknen och att där uppsätta en gammelstuga. I byn Bår, på ödegården "Grannas", fann styrelsen en gammal byggnad. Styrelsen var enig om att någon lämpligare byggnad ej stod att finna inom socknens gränser. Ägarna till ödegården "Grannas", August Fredling och Karl Vidlund var villiga att sälja den gamla stugan och för l 500:- bytte den ägare, år 1921. Rivning och flyttning utfördes av föreningens medlemmar, likaså grundläggningen på stugans nya plats. Uppsättningen lämnades ut på anbud. Lägsta anbudet 400:- lämnades av Vilhelm Fernkvist, vilket föreningen fann skäligt och antog.
Hösten 1922 stod gammelstugan (Bårstugan) färdig och den tredje september hölls en stor invigningsfest med 757 deltagare. Intresset för föreningen och för Gammelgården, som den nu kallades, var stort och varje år hölls fester med föredrag och uppträdande av olika artister. Till sommarfesten 1926 sålde skrivarens farfar; 41 l mjölk å 13 öre. 6 l grädde å 1,80. 6,5 kg smör å 2,85. 6 kg ost å 1,20. Kaffe, mjölk och smörgåsar hade en strykande åtgång vid dessa fester.

enl. skylt på Bårstugan
Runstensfragment

Omnämns första gången 1667 i Rannsakning efter antiquiteter: "Vid Fornebybyn på åsen finnes ett litet stycke av en gammal runsten med några bokstäver på".

I Herman Hofstens uppgifter från 1873 kan vi läsa: "På Fornebyåsen sex steg vester om landsvägen står snett emot Erik Gustafssons stugubyggnad en liten runsten av rödaktig sandsten 2,2 fot hög och 1,4 fot bred. Den låg tills för åtta år sedan i en syllmur men återfanns vid en ombyggnad av huset, då han upprestes på åsen. Såsom väl synes utgör den endast en mindre del av en större stenhäll som blivit sönderslagen".

År 1945 inkom en skrivelse till Länsantikvarien i Västerås från Möklinta Hembygdsförenings ordförande Augusta Larsson i Hammarby. Med en begäran om att ett runstensfragment på Fornebyåsen 50 x 75 cm som stod löst lutad mot en mindre sten var i behov av en översyn.

Detta runstensfragment försvann därefter spårlöst men påträffades 1967 på en loge i  Forneby. Ägaren Knut Åberg överlämnade då runstensfragment till Möklinta Gammelgård där det nu har fått en fristad.

Största delen av inskriften är borta. Den del som återstår av runorna är inledningen på texten och där står: Torfast reste ..........
Fortsättningen får vi kanske aldrig veta.

Möklinta sn Fornlämning nr 4
Möklinta Hembygdsförening