Kallelse till årsmötet och verksamhetsberättelse

Klicka för annat år: 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Möklinta Hembygdsförening

 

KALLELSE.

ÅRSMÖTE MED
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING

TORSDAGEN DEN 28 MARS 2019
KL 19.00 I MÖKLINTAGÅRDEN.

 

Som framgår av verksamhetsberättelsen har även detta år varit mycket aktivt. Som medlem i föreningen kan Du komma med förslag och diskutera verksamheten för det kommande året.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.
Underhållning av Ann Britt Sommer

Med inbetalningskortet betalar du medlemsavgiften. Skriv på meddelande-talongen: Medlemsavgift 2019 och ditt namn. Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort, men skriv namnen på alla som vill vara med.   

Medlemsavgiften för 2019 är 100 kr medlem, eller 200 för familj.

Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma
bankgironummer, 282–9620. Det gamla postgironumret är borttaget.

OBS. Föreningen bytte från postgiro till bankgiro, 282–9620.
Se till att endast använda nya bankgironumret.

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Föreningen har under året fått många gåvor. Dessa gåvor registreras och bokförs i en inventarieliggare. En förteckning över årets gåvor medföljer verksamhetsberättelsen.

Vi tackar för de gåvor som lämnats till föreningen.

 Välkommen till årsmötet!


 

Föredragningslista
vid årsmöte med möklinta hembygdsförening
den  28 MARS 2019 i MÖKLINTAgården.
 

1.   Årsmötets öppnande.

2.   Val av ordförande för årsmötet.

3.   Val av sekreterare för årsmötet.

4.   Godkännande av årsmötets utlysning.

5.   Föredragningslistans fastställande.

6.   Val av 2 protokolljusterare och tillika rösträknare.

7.   Verksamhetsberättelsens godkännande.

8.   Kassarapport.

9.   Revisionsberättelsens godkännande.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för verksamhetsåret 2018.

11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

12. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
      I tur att avgå: Anita Bertilsson, Per Arne Eriksson, Per Arne Lindberg.

13. Val av 1 ersättare för en tid av 2 år.
      I tur att avgå: Sonja Nilsdotter

14. Val av 1 revisor för av en tid av 2 år.
      I tur att avgå: Kent Andersson

15. Val av valberedning.
      Nuvarande är: Eivor Westin.

16. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

17. Val av ombud till Storsjöns Väl. Nuvarande är Per Arne Eriksson

18. Fastställande av årsavgift för 2020. Styrelsen föreslår oförändrat.
      100 kr för enskild medlem, 200 kr för familj.

20. Styrelsens förslag till verksamhet för år 2019.
      Vårstädning/lövräfsning/medlemsmöte vid Gammelgården, 25/4, kl.14.00.
      By vandring i Bår, 11/5, kl. 13.00. 
      Städning av husen, 23/5, kl. 11.00
      Nationaldagen på Gammelgården,6/6, kl. 12.30.  
      Traktor cruising. Samling på Åsvallen, 5/7, kl. 18.00.
      Hembygdsdag – 100 årsjubileum, 6/7, kl. 11.00.
      Hembygdsgårdarnas dag med Friluftsgudstjänst,
      på Gammelgården, 4/8, kl. 11.00.
      Surströmmings- och Sillfest på logen, 17/8 kl. 17.00.
      Friluftsgudstjänst i Hanshyttan – jaktstugan, 18/8, kl. 11.00
      Berättarkväll i Bengtsgården, 14/9, kl. 17.00.

21. Övriga frågor.

22. Avslutning.


 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2018
 
Styrelsen har haft följande sammansättning:
 
Gunnar Larsson Nässelbo Ordförande
Per Arne Lindberg Nässelbo Vice ordförande
Anita Bertilsson Åsgrind Sekreterare
Christiane Schaack Forneby Kassör
Per Arne Eriksson Valsätra Övrig ledamot
Anna Greta Eklund Stjärnberg Övrig ledamot
Sonia Nilsdotter Nässelbo Ersättare
Britta Ahlzén Boda Ersättare
Arne Persson Åverka Ersättare

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda möten, samt ett antal telefonmöten.

Antal medlemmar är 240

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter anordnats: c:a deltagare
Vårstädning/lövräfsning 13
Städning av husen, 2 dagar 5
Nationaldagen 40
Hembygdsdag 45
Gudstjänst i Hanshyttan 25
Sill- och surströmmingsfest 40
Skolans utedag på Gammelgården 79
Berättarkväll i Bengtsgården 20
Filmkväll 60
     

Vid årets ledningsträffar för Hembygdsföreningarna i länet var styrelsen representerad.

Gräs- och busk röjning av tomten har gjorts flera gånger under sommaren. Den stora rönnen blåste av och togs bort av Gunnar och Per Arne Eriksson. Uno Johansson har satt upp hyllor i loftbodens övre rum. Material till detta skänktes av Hedins Trä i Sala. Kyrkskolans alla elever, 79 barn, besökte Gammelgården under en hel dag. De fick bl.a. vara med om att tvätta på gammaldags vis, tovning - ullberedning och att släcka en fingerad eld med kopparbrandspruta. De fick även se och höra om alla husen och de gamla inventarierna. En givande dag för både elever och de som var handledare. För vatten och avlopp ansvarar Rikard Söderlund.

Styrelsen vill till sist framföra ett varmt tack till alla arbetande medlemmar som möjliggör genomförandet av föreningens arrangemang. Vi tar tacksamt emot all hjälp från våra medlemmar i arbetet med ALLAS VÅR GAMMELGÅRD!  

Våra sponsorer är: Sala Sparbank. SHE.AB. Vuxenskolan.Under året har föreningen mottagit följande gåvor

1329.     Kassabok, ”Memorial” från affären i Forneby 1899-1905
              Gåva av Vedtravarna-Lettlandshjälpen.

1330.     Barnvagn, ligg av rotting, 1800-tal.    Gåva av ”Guffars” Östervad.

1331.     Potatisårder, gammal modell,                 ”               -                ”

1332.     Brödspadar, 2 st, långt och kort skaft     ”              -                ”        

1333.     Alnmått av järn, fint                              ”              -                 ”

1334.     Brödkavel                                            ”                -                ”

1335.     Mangelbräde, 1884                               ”              -                  ”                   

1336.     Matskedar av trä                                   ”                 -                    ”

1337.     Mjölsiktar, 2 storlekar                            ”                 -                    ”

1338.     Snickarklubba av masurbjörk                 ”                 -                    ”

1339.     ”Lungsotsborr” lång borr? 1833             ”                 -                    ”
              Jordborr? Tappborr?

1340.     Trätråg, mindre med fina bomärken       ”                 -                    ”

1341.     Ok med fina bomärken, ankommet         ”                 -                    ”

1342.     Ritsmått av trä                                       ”                 -                    ”

1343.     Smörkärna, stor med vev                       ”                 -                    ”

1345.     Laggtunna, stor                                     ”                 -                    ”

1346.     Solvstock, vävredskap 2 st.                    ”                 -                    ”
              Med fina bomärken,

1344.     Hattask med lock fin, gåva av Inger och Ingvar Johansson, Kolpelle

1347.     Del till bosshake-brandhake, järnsmide, från ”Guffars” Östervad

1348.     Verktygsnyckel av järn till självavläggare,          ”           -                    ”

1349.     Järngaffel utan skaft, fint smide                        ”           -                    ”

1350.     Okänt järnföremål?                                         ”            -                    ”

1351.     Odlingsspade av ”Möklintamodell”
              gåva av Inger och Ingvar Johansson Kolpelle.

1352.     Stybbskyffel, kolningsredskap, Inger och Ingvar Johansson Kolpelle

1353.     Halster av järn, utan skaft            ”             -                    ”

1354.     Tennfat med motiv ”Gamla ålderdomshemmet i Forneby.
              Gåva av Kerstin Winroth, Västmossa Möklinta

1355.     Kläder, klänning, blus, hatt mm. Efter Kerstin  Arrenius, Möklinta

1356.     Knyppeldyna, gåva från ”Östers” i Goddarbo.

1357.     Hässjelinor, tjärade, gåva från ”Skogs” Forsbo


 

Gåvor att använda i verksamheten

En fin träpall, lotterivinst, gjord av Per Arne Eriksson, Valsätra.

Furubord till logen + 1000 kr, gåva av Eivor Westling, Rosstorp.

Blomamplar, lotterivinster, gåva av Eva och Sven Wingqvist, Forneby.

Handikapptoasits, gåva av Christiane Schaack, Forneby.


Styrelsen tackar alla givare och alla som under året arbetat för föreningen. Vi tackar också Johnny Andersson, Stockholm (fritidshus i Bår) för den fina hemsidan som han har gjort för Hembygdsföreningen. Den kommer att upphöra under 2019 och ersättas av en ny hemsida.
Där kan ni bl.a. se kommande arrangemang och en mängd fina foton.

 

SPAR ÅRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Läs mera om evenemangen i SA och under Info samt på vår nya  hemsida: www.hembygd.se/m-klinta-hembygdsf-rening

Vår gamla hemsida finns kvar ett tag till www.moklintagammelgard.se 
Vi annonserar inte.

 


 

Vi inom styrelsen hoppas på ett gott år 2019 och tackar för det förtroende som vi åtnjutit under det gångna året.

Gunnar Larsson Ordf.
Per Arne Lindberg Vice ordf.
Anita Bertilsson Sekreterare
Anna Greta Eklund Vice sekreterare
Christiane Schaack Kassör
Per Arne Eriksson Vice kassör