Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR

MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING

VERKSAMHETSÅRET 2010.


Styrelsen har haft följande sammansättning:

Gunnar Larsson Nässelbo Ordförande
Per Arne Lindberg Nässelbo Vice ordförande
Anita Bertilsson Åsgrind Sekreterare
Anna Greta Eklund Stjärnberg Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Forneby Kassör
Hanna Andersson Vivastbo Vice kassör
Per Arne Eriksson Valsätra Övr ledamot.
Sonia Nilsdotter Nässelbo Suppleant
Ulla Britt Andersson Kolpelle Suppleant
Lars Erik Larsson Åsvall Suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda möten, samt ett antal telefonmöten.

Antal medlemmar är 283.


Under verksamhetsåret har följande aktiviteter anordnats:

9/3 Årsmöte ” 20 ”

28/4 Lövräfsning, medlemsmöte ” 15 ”

12/5 Historisk utedag med Kyrkskolan, klass F-3 " 40

15/5 Guidning på Gammelgården, samlarföreningen Misteln Västerås

19-20/5 Städning av husen ” 16 ”

6/6 Nationaldagen ” 90 ”

9/6 Besök på Gammelgården av Kyrkskolans alla klasser, rundvandring och guidning. Tema: prova på, Tvättning av kläder och mattor förr. " 60 "

18/7 Friluftsgudstjänst, Hembygdsdag, Möklintadagar vid Gammelgården

25/7 Friluftsgudstjänst på Gammelgården

22/8 Surströmmings- och sillfest 60 ”

18/9 Visning och guidning av fornminnen i Möklinta för Västerås arkelogigrupp

25/11 Guidning på Gammelgården, agronomstudenter " 30

Gunnar och Sonia har varit på föreningsmöte på Länsmuseet. Möte med landstingets regionalpolitiska utskott i Västerås och en områdesträff för föreningarna i Sala kommun.

Gammelgården besöks varje år av tusentals personer som alla uttrycker sin beundran för de fina husen och den vackra omgivningen.

 

Föredragningslista
vid årsmöte med möklinta hembygdsförening
den 8 mars 2011 i möklintagården.

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3 Val av sekreterare för årsmötet.

4. Godkännande av årsmötets utlysning.

5. Föredragningslistans fastställande. .

6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.

7 Verksamhetsberättelsens godkännande.

8. Kassarapport.

9. Revisionsberättelsens godkännande.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för verksamhetsåret 2010.

11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

12. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år. I tur att avgå: Anita Bertilsson, Per Arne Eriksson, Per Arne Lindberg

13. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 2 år. I tur att avgå: Sonia Nilsdotter, Lars Erik Larsson. Ulla Britt Andersson vald på 2 år 2010.

14a Val av 1 revisor för en tid av två år. I tur att avgå, Kent Andersson

14b Val av ersättare för en tid av två år, nuvarande är Kennet Ericzon

15. Val av valberedning. Nuvarande är Irmelin Gunnarsson, Eve Ann Klingström och Eivor Westin.

16. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

17. Val av ombud till Storsjöns väl, nuvarande är Inger Nilsson

18. Fastställande av årsavgift för år 2012. Styrelsen föreslår, oförändrat.

19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2011.
Vårstädning/lövräfsning/medlemsmöte på Gammelgården.
Filmkväll, eventuellt om filmen är färdig.
Städning av husen.
Nationaldagen på Gammelgården.
Hembygdsdag.
Friluftsgudstjänster.
Berättarkväll på Gammelgården
Surströmmings- och sillfest på Gammelgården.

20. Övriga frågor.

21. Avslutning.

 

Arbetet med logen och trossboden är nu äntligen klart. Arne Westling och Gunnar har rödfärgsprutat logen (färgen kostade 5000 kr) och Thorbjörn Karlsson har monterat hängrännorna. Det sedvanliga underhållet av alla husen, både ute och inne, har i vanlig ordning skett. Gräs- och buskröjning av tomten, utbyte trasiga tegelpannor på husen, lagning av trasiga fönsterrutor, mm har gjorts under sommaren av ideellt arbetande medlemmar. Utbyte av informationsskyltar vid fornminnen har också gjorts. För vatten och avlopp ansvarar Rikard Söderberg och för eljobb Åke Johansson.

Årets medlemsblad har tryckts och distribuerats till alla hushåll i Möklinta samt till medlemmar boende utanför Möklinta.

En textilgrupp har tillsammans med föreningarna i Västerfärnebo och Fläckebo bildats med syfte att dokumentera textilier och starta nyproduktion av gamla vävar. Gruppen från Möklinta består av följande personer: Irmelin Gunnarsson, Anita Bertilsson, Hanna Andersson, Anna Greta Eklund, Mona Johansson och Ingrid Johansson. De har redan deltagit i fyra träffar.

Under året har föreningen mottagit följande gåvor,
1300. Diverse textilier.
Gåva av Monica Laakso och Tommy Johansson, Möklinta.

Gåvor till lotterier,
En fin träpall gjord av Per Arne Eriksson, Valsätra

 

Vi tackar alla givare och alla er som under året arbetat för föreningen.
Vi tackar också Johnny Andersson, Stockholm, (fritidshus i Bår) för den fina hemsidan som han har gjort för Hembygdsföreningen. Den kan ni se på; www.sala.se/moklinta klicka på Hembygdsföreningen. Där kan ni bl a se kommande arrangemang.


Spara det medlemsblad som kommer i vår, vi annonserar inte.

Vi inom styrelsen hoppas på ett gott år 2011 och tackar för det förtroende som vi åtnjutit under det gångna året.

Gunnar Larsson
Ordf.
Per Arne Lindberg
Vice ordf.

 

 
Anita Bertilsson
Sekreterare
Anna Greta Eklund
Vice sekreterare

 

 
Ann Britt Bjurling
Kassör
Hanna Andersson
Vice kassör

 

 
Per Arne Eriksson
Övr. ledamot
 

 


 

Möklinta Hembygdsförening.

 

KALLELSE.

ÅRSMÖTE MED
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
TISDAGEN DEN 8 MARS 2011

KL 19.00 I MÖKLINTAGÅRDEN.

 

Med denna kallelse följer verksamhetsberättelse för år 2010 och medlemsinbetalningskort.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har även detta år varit mycket aktivt. Som medlem i föreningen kan Du komma med förslag och diskutera verksamheten för det kommande året.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Med inbetalningskortet betalar du medlemsavgiften. Skriv på meddelande-talongen: Medlemsavgift 2011 och ditt namn. Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort, men skriv namnen på alla som vill vara med.

Medlemsavgiften för 2011 är 75 kr medlem, eller 150 för familj.

Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma postgironummer,

482 65 54 - 0. Möklinta Hembygdsförening


Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Föreningen har under året fått många gåvor. Dessa gåvor registreras och bokförs i en inventarieliggare. En förteckning över årets gåvor medföljer verksamhetsberättelsen.

Vi tackar för de gåvor som lämnats till föreningen.

Välkommen till årsmötet!