Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2011

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:
 
Gunnar Larsson Nässelbo Ordförande
Per Arne Lindberg Nässelbo Vice ordförande
Anita Bertilsson Åsgrind Sekreterare
Anna Greta Eklund Stjärnberg Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Forneby Kassör
Hanna Andersson Vivastbo Vice kassör
Per Arne Eriksson Valsätra Övr ledamot.
Sonia Nilsdotter Nässelbo Suppleant
Kjell Olsson Åsvallsvägen Suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda möten, samt ett antal telefonmöten.
Antal medlemmar är 284.


Under verksamhetsåret har följande aktiviteter anordnats:

8/3 Årsmöte ca 20 deltagare

28/4 Lövräfsning, medlemsmöte ca 12 deltagare

17-18/5 Städning av husen ca 10 deltagare

5/6 Friluftsgudstjänst på Gammelgården ca 25 deltagare

6/6 Nationaldagen ca 110 deltagare

17/7 Friluftsgudstjänst, Hembygdsdag, Möklintadagar vid Gammelgården

24/7 Friluftsgudstjänst på Gammelgården

7/8 Hembygdsgårdarnas dag och Friluftsgudstjänst, visning av husen

21/8 Surströmmings- och sillfest ca 60 deltagare

2/11 Filmkväll. Världspremiär på "Möklintafilmen 2007" ca 200 deltagare

Gunnar och Sonia har varit på föreningsmöte på Länsmuseet och en områdesträff för föreningarna i Sala kommun.
Gammelgården besöks varje år av tusentals personer som alla uttrycker sin beundran för de fina husen och den vackra omgivningen.

 

Föredragningslista
vid årsmöte med möklinta hembygdsförening den 20 mars 2012, i möklintagården.

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3a Val av sekreterare för årsmötet.

3b Parentation. Åke Johansson och Stig Andersson

4. Godkännande av årsmötets utlysning.

5. Föredragningslistans fastställande. .

6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.

7 Verksamhetsberättelsens godkännande.

8. Kassarapport.

9. Revisionsberättelsens godkännande.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för verksamhetsåret 2011.

11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

12. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
I tur att avgå: Anna Greta Eklund, Ann Britt Bjurling och Hanna Andersson

13. Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år.
I tur att avgå: Kjell Olsson

14a Val av 1 revisor för en tid av 2 år,
Kent Andersson, vald på 2 år, 2011.

14b Ersättare Kennet Ericzon, vald på 2 år, 2011.

15. Val av valberedning.
Nuvarande är Irmelin Gunnarsson, Eve Ann Klingström och Eivor Westin.

16. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

17. Val av ombud till Storsjöns väl, nuvarande är Inger Nilsson

18. Fastställande av årsavgift för år 2013. Styrelsen föreslår, oförändrat.

19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2012.
Vårstädning/lövräfsning/medlemsmöte på Gammelgården.
Filmkväll.
Städning av husen.
Nationaldagen på Gammelgården.
Hembygdsdag.
Friluftsgudstjänster.
Berättarkväll på Gammelgården
Surströmmings- och sillfest på Gammelgården.

20. Övriga frågor.

21. Avslutning.

Det sedvanliga underhållet av alla husen, både ute och inne, har i vanlig ordning skett. Gräs- och buskröjning av tomten, utbyte trasiga tegelpannor på husen, lagning av trasiga fönsterrutor, mm har gjorts under sommaren av ideellt arbetande medlemmar. Utbyte av informationsskyltar vid fornminnen har också gjorts. Förstugans golv i Bengtsgården är omlagt, slipat och oljat av Uno Johansson. För vatten och avlopp ansvarar Rikard Söderberg och för eljobb Kent Forsman.

"Möklintafilmen 2007" blev under året färdigregisserad av Gunnar Larsson. Filmningen påbörjades 2007 och vi fick materialet våren 2011. 40 timmars ostrukturerat material! Det klipptes ned till 60 minuter färdig film. Det fattas ljud på filmen. Gunnar, som även svarade för regin, har färdig text till filmen.

Årets medlemsblad har tryckts och distribuerats till alla hushåll i Möklinta samt till medlemmar boende utanför Möklinta.


Under året har föreningen mottagit följande gåvor,

1301. Tallriksställ.

1302. Mangeldon mede rulle. Bomärke och årtal, 1788.

1303. Nätsticka/vakare.

1304. Skäktsvärd, 1874.

1305. Sockertång, rostig.

1306. Domkraft för trilla/gigg, årtal 25/8-1828.

1307. Trälg, halsband för kalv/get.

1308. Skära.

1309. Lodbräda.

1310. Ok för vattenämbar.

1311. Slaga.
Deponerat på obestämd tid av Per Arne Forsberg, Lisselbo Möklinta.

1312. Broderad bonad, gammal.
Gåva av Ann Britt Jansson, Sala

Gåvor till lotterier,
En fin träpall gjord av Per Arne Eriksson, Valsätra


Vi tackar alla givare och alla er som under året arbetat för föreningen.

Vi tackar också Johnny Andersson, Stockholm, (fritidshus i Bår) för den fina hemsidan som han har gjort för Hembygdsföreningen. Den kan ni se på; http://iis.sala.se/moklinta/ klicka på Hembygdsföreningen.
Där kan ni bl a se kommande arrangemang.

Spara det medlemsblad som kommer i vår, vi annonserar inte.

Vi inom styrelsen hoppas på ett gott år 2012 och tackar för det förtroende som vi åtnjutit under det gångna året.

Gunnar Larsson

Ordf.

Per Arne Lindberg

Vice ordf.


 

 

Anita Bertilsson

Sekreterare

Anna Greta Eklund

Vice sekreterare


 

 

Ann Britt Bjurling

Kassör

Hanna Andersson

Vice kassör


 

 

Per Arne Eriksson

Övr. ledamot


 

 


 

Möklinta Hembygdsförening

 

KALLELSE

ÅRSMÖTE MED
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
TISDAGEN DEN 20 MARS 2012

KL 19.00 I MÖKLINTAGÅRDEN.

Med denna kallelse följer verksamhetsberättelse för år 2011 och medlemsinbetalningskort.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har även detta år varit mycket aktivt. Som medlem i föreningen kan Du komma med förslag och diskutera verksamheten för det kommande året.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Med inbetalningskortet betalar du medlemsavgiften. Skriv på meddelande-talongen: Medlemsavgift 2012 och ditt namn. Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort, men skriv namnen på alla som vill vara med!

Medlemsavgiften för 2012 är 75 kr medlem, eller 150 för familj.

Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma postgironummer,

482 65 54 - 0. Möklinta Hembygdsförening

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Föreningen har under året fått många gåvor. Dessa gåvor registreras och bokförs i en inventarieliggare. En förteckning över årets gåvor medföljer verksamhetsberättelsen.

Vi tackar för de gåvor som lämnats till föreningen.

Välkommen till årsmötet!