Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2012

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:
 
Gunnar Larsson Nässelbo Ordförande
Per Arne Lindberg Nässelbo Vice ordförande
Anita Bertilsson Åsgrind Sekreterare
Anna Greta Eklund Stjärnberg Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Forneby Kassör
Hanna Andersson Vivastbo Vice kassör
Per Arne Eriksson Valsätra Övr ledamot.
Sonia Nilsdotter Nässelbo Suppleant
Kjell Olsson Åsvallsvägen Suppleant
Kerstin Pettersson Forneby Suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda möten, samt ett antal telefonmöten.
Antal medlemmar är 264.


Under verksamhetsåret har följande aktiviteter anordnats:

20/3  Årsmöte                                                                                                    ca  20  deltagare  
26/4  Lövräfsning, medlemsmöte                                                                          ”   15    ”
22-23/5 Städning av husen                                                                                   ”     6    ”
6/6    Nationaldagen                                                                                             ” 100    ”
10/6  Friluftsgudstjänst på Gammelgården                                                            "   30    "
22/6  Midsommarfirande på Gammelgården anordnat av Folkdansarna och Möklintagården                                                                                                   " 150    "
15/7  Friluftsgudstjänst, Hembygdsdag, Möklintadagar vid Gammelgården 
5/8    Hembygdsgårdarnas dag och Friluftsgudstjänst, visning av husen  
19/8  Surströmmings- och sillfest                                                                          "    60   ”

Gunnar och Sonia har varit på föreningsmöte på Länsmuseet.
Anita och Anna Greta har varit till Fläckebo där det årliga föreningsmötet för hembygdsföreningarna i vår region ägde rum.
Gammelgården besöks varje år av tusentals personer som alla uttrycker sin beundran för de fina husen och den vackra omgivningen.

 

FÖREDRAGNINGSLISTA
VID ÅRSMÖTE MED MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
DEN 27 MARS 2013 I MÖKLINTAGÅRDEN.


1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3a Val av sekreterare för årsmötet.
4. Godkännande av årsmötets utlysning.
5. Föredragningslistans fastställande. .
6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
7 Verksamhetsberättelsens godkännande.
8. Kassarapport.
9. Revisionsberättelsens godkännande.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för verksamhetsåret 2012.
11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
12. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år. I tur att avgå: Anita Bertilsson, Per Arne Eriksson och Per Arne Lindberg.
13. Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år. I tur att avgå: Sonia Nilsdotter.
14a Val av 1 revisor för en tid av 2 år, I tur att avgå, Kent Andersson.
14b Ersättare, Kennet Ericzon, vald på 2 år, 2011.
15. Val av valberedning. Nuvarande är Eivor Westin och Eve Ann Klingström.
16. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.
17. Val av ombud till Storsjöns väl, nuvarande är Per Arne Eriksson.
18. Fastställande av årsavgift för år 2014. Styrelsen föreslår, oförändrat.

19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2013.
Vårstädning/lövräfsning/medlemsmöte på Gammelgården.
Filmkväll.
Städning av husen.
Nationaldagen på Gammelgården.
Hembygdsdag.
Friluftsgudstjänster.
Berättarkväll på Gammelgården
Surströmmings- och sillfest på Gammelgården.

20. Övriga frågor.
21. Avslutning.

Det sedvanliga underhållet av alla husen, både ute och inne, har i vanlig ordning skett. Gräs- och buskröjning av tomten, utbyte av trasiga tegelpannor på husen, lagning av trasiga fönsterrutor m.m. har gjorts under sommaren av ideellt arbetande medlemmar. Nya vindskivor och pannlister av plåt har uppsatts på Bårstugan och Soldattorpet samt Bengtsgårdens förstuga av Per Arne Eriksson och Gunnar Larsson med hjälp av Christer Larssons skylift. Lars Östlund, Västerfärnebo har rengjort och skannat föreningens glasplåtar samt lagt dem på en dvd-skiva. Utbyte av informationsskyltar vid fornminnen har också gjorts För vatten och avlopp ansvarar Rikard Söderberg och för eljobb Kent Forsman.

Föreningen har under året drabbats av inbrott i Bengtsgården. Sönderslagna fönsterrutor, men ingenting stals tack vare larmet. Under Möklintadagarna stals flaggorna vid entrén.

Årets medlemsblad har tryckts och distribuerats till alla hushåll i Möklinta samt till medlemmar boende utanför Möklinta.

Vuxenskolan sponsrar våra arrangemang med 300 kr per tillfälle.


Under året har föreningen mottagit följande gåvor,

1313. Möklintadräkt från omkr. 1924.

1314. 5 hättor. 2 kyrksjalar i ylle. 1 sidensjal. 2 par strumpor.
Grå - blå randig "åksjal", med frans. Draperi i munkabälte.
Rana. 4 Röda draperier med bårder. Grönt draperi i rosengång.
Rödrandiga draperier i rosengång.
Gåvor från Hedins i Forneby.

1315. Parasoll av siden. 2 svarta sidensjalar. 1 mönstrad sidensjal.
1 hätta med stycke. 2 hättor utan stycke. 1 stycke från slutet av 1800.
Ovanstående föremål kommer från gården Sund i Möklinta.
Överlämnade som gåvor av Cajsa Ericson, Gräddö Norrtälje.

Gåvor att använda i verksamheten.
Hylla för paradhandduk. Gåva av Gösta Berglund, Karlbo.
Träpall, (lotterivinst). Gåva av Per Arne Eriksson, Valsätra.

Vi tackar alla givare och alla er som under året arbetat för föreningen.
Vi tackar också Johnny Andersson, Stockholm, (fritidshus i Bår) för den fina hemsidan som han har gjort för Hembygdsföreningen. Den kan ni se på; www.moklintagammelgard.se
Där kan ni bl. a se kommande arrangemang.


Spara det medlemsblad som kommer i vår, vi annonserar inte.

Vi inom styrelsen hoppas på ett gott år 2012 och tackar för det förtroende som vi åtnjutit under det gångna året.

Gunnar Larsson
Ordf.

Per Arne Lindberg
Vice ordf.


 

 

Anita Bertilsson
Sekreterare

Anna Greta Eklund
Vice sekreterare


 

 

Ann Britt Bjurling
Kassör

Hanna Andersson
Vice kassör


 

 

Per Arne Eriksson
Övr. ledamot


 

 


 

Möklinta Hembygdsförening

 

KALLELSE

ÅRSMÖTE MED
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
ONSDAGEN DEN 27 MARS 2013

KL 19.00 I MÖKLINTAGÅRDEN.

Med denna kallelse följer verksamhetsberättelse för år 2012 och medlemsinbetalningskort.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har även detta år varit mycket aktivt. Som medlem i föreningen kan Du komma med förslag och diskutera verksamheten för det kommande året.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Med inbetalningskortet betalar du medlemsavgiften. Skriv på meddelandetalongen: Medlemsavgift 2013 och ditt namn. Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort, men skriv namnen på alla som vill vara med!
Medlemsavgiften för 2013 är 75 kr medlem, eller 150 för familj.
Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma postgironummer,
482 65 54 - 0. Möklinta Hembygdsförening

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Föreningen har under året fått många gåvor. Dessa gåvor registreras och bokförs i en inventarieliggare. En förteckning över årets gåvor medföljer verksamhetsberättelsen.
Vi tackar för de gåvor som lämnats till föreningen.

Välkommen till årsmötet!