Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2013

Möklinta Hembygdsförening

KALLELSE
ÅRSMÖTE MED
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
TISDAGEN DEN 25 MARS 2014

KL 19.00 I MÖKLINTAGÅRDEN.

Med denna kallelse följer verksamhetsberättelse för år 2013 och medlemsinbetalningskort

Som framgår av verksamhetsberättelsen har även detta år varit mycket aktivt Som medlem i föreningen kan Du komma med förslag och diskutera verksamheten för det kommande året.

Föreningen bjuder på kaffe och våffla med sylt och grädde

Med inbetalningskortet betalar du medlemsavgiften. Skriv på meddelandetalongen: Medlemsavgift 2014 och ditt namn. Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort, men skriv namnen på alla som vill vara med!
Medlemsavgiften för 2014 är 75 kr medlem, eller 150 för familj.
Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma postgironummer,
482 65 54 - 0. Möklinta Hembygdsförening

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Föreningen har under åren fått många gåvor. Dessa gåvor registreras och bokförs i en inventarieliggare. En förteckning över årets gåvor medföljer verksamhetsberättelsen.

Vi tackar för de gåvor som lämnats till föreningen.

Välkommen till årsmötet!


 

FÖREDRAGNINGSLISTA
VID ÅRSMÖTE MED MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
DEN 25 MARS 2014 I MÖKLINTAGÅRDEN.

1. Årsmötets öppnande.

2. Val av ordförande för årsmötet.

3. Val av sekreterare för årsmötet.

4. Godkännande av årsmötets utlysning.

5. Föredragningslistans fastställande..

6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.

7. Verksamhetsberättelsens godkännande.

8. Kassarapport.

9. Revisionsberättelsens godkännande.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för verksamhetsåret 2013..

11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

12. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
       I tur att avgå: Anna Greta Eklund, Ann Britt Bjurling och Hanna Andersson.

13. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 2 år.
      I tur att avgå: Kerstin Nyberg-Pettersson och Kjell Olsson.

14. Val av I ordinarie revisor för en tid av 2 år,
      I tur att avgå: Ellinor Liljeqvist.

15. Val av valberedning.
      Nuvarande är Eivor Westin och Eve Ann Klingström.

16. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

17. Val av ombud till Storsjöns väl, nuvarande är Per Arne Eriksson.

18. Fastställande av årsavgift för år 2015. Styrelsen föreslår: 100 kr, Familj 150 kr

19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2014.
      Vårstädning/lövräfsning/medlemsmöte på Gammelgården. Filmkväll ?
      Städning av husen.
      Nationaldagen på Gammelgården.
      Hembygdsdag.
      Friluftsgudstjänster.
      Berättarkväll på Gammelgården
      Surströmmings- och sillfest på Gammelgården.

20. Övriga frågor.

21. Avslutning.

 


VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2013.

Styrelsen har haft följande sammansättning:
Gunnar Larsson Nässelbo Ordförande
Per Arne Lindberg Nässelbo Vice ordförande
Anita Bertilsson Åsgrind Sekreterare
Anna Greta Eklund Stjärnberg Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Forneby Kassör
Per Arne Eriksson Valsätra Vice kassör
Hanna Andersson Vivastbo Övr. ledamot
Sonia Nilsdotter Nässelbo Suppleant
Kjell Olsson Åsvallsvägen Suppleant
Kerstin Pettersson Forneby Suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda möten, samt ett antal telefonmöten.
Antal medlemmar är 264.

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter anordnats:
27/3 Årsmöte ca 20 deltagare
18/4 Filmkväll i Möklintagården ca 70 deltagare
2/5 Lövräfsning, medlemsmöte ca 6 deltagare
22-23/5 Städning av husen ca 13 deltagare
6/6 Nationaldagen ca 90 deltagare
9/6 Friluftsgudstjänst på Gammelgården ca 30 deltagare
21/6 Midsommarfirande på Gammelgården anordnat av Folkdansarna och Möklintagården ca 150 deltagare
14/7 Hembygdsdag, friluftsgudstjänst på logen
4/8 Hembygdsgårdarnas dag och Friluftsgudstjänst, visning av husen ca 30 deltagare
18/8 Surströmmings- och sillfest ca 60 deltagare

Gunnar och Sonia har varit på föreningsmöte på Länsmuseet. På årets ledningsträff för Hembygdsföreningarna i Badelunda Kyrkskola, deltog Gunnar, Sonia, Anita, Ann Britt och Anna Greta. En mycket intressant och lärorik dag!
Gammelgården besöks varje år av tusentals personer som alla uttrycker sin beundran för de fina husen och den vackra omgivningen.

Det sedvanliga underhållet av alla husen, både ute och inne, har i vanlig ordning skett. Gräs- och buskröjning av tomten, utbyte av trasiga tegelpannor på husen, lagning av trasiga fönsterrutor m.m. har gjorts under sommaren av ideellt arbetande medlemmar. Nya vindskivor och pannlister av plåt har uppsatts på Soldattorpet samt Bengtsgårdens förstuga av Per Arne Eriksson och Gunnar Larsson med hjälp av Christer Larssons skylift. Gamla scenen har rödfärgats. Utbyte av informationsskyltar vid fornminnen har också gjorts För vatten och avlopp ansvarar Rikard Söderberg och för eljobb Kent Forsman. Under året har ordföranden kontaktat Sala kommun om, att det finns ett flertal överåriga, ruttna aspar som står, dels inne på området, dels efter vägen. Dessa träd utgör en stor fara för allmänheten. Några av dem har redan blåst omkull, dock utan att göra någon skada på husen. Under det kommande verksamhetsåret ska Sala kommun ta bort alla träd som styrelsen har föreslagit. Styrelsen vill till sist framföra ett varmt tack till alla ideellt arbetande medlemmar som möjliggör genomförandet av föreningens arrangemang.

Årets medlemsblad har tryckts och distribuerats till alla hushåll i Möklinta samt till medlemmar boende utanför Möklinta.
Vuxenskolan sponsrar våra arrangemang med 300 kr per tillfälle.

Under året har föreningen mottagit följande gåvor
1316. Trasmatta med initialer E A - E E och årtal 1910
Överlämnat som gåva av Birgitta Eklund, Västerås, (Hammarby).

Gåvor att använda i verksamheten.
Träpall, (lotterivinst). Gåva av Per Arne Eriksson, Valsätra.

Vi tackar även andra givare och sponsorer.
Vi tackar också Johnny Andersson, Stockholm, (fritidshus i Bår) för den fina hemsidan som han har gjort för Hembygdsföreningen. Den kan ni se på
www.moklintagammelgard.se
Där kan ni bl. a se kommande arrangemang.

Spara det medlemsblad som kommer i vår, vi annonserar inte.

Vi inom styrelsen hoppas på ett gott år 2014 och tackar för det förtroende som vi åtnjutit under det gångna året.

Gunnar Larsson, ordförande
Per Arne Lindberg, vice ordförande
Anita Bertilsson, sekreterare
Anna Greta Eklund, vice sekreterare
Ann Britt Bjurling, vice kassör
Per Arne Eriksson, vice kassör
Hanna Andersson, övrig ledamot