Kallelse till årsmötet och verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2014

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:
 
Gunnar Larsson Nässelbo Ordförande
Per Arne Lindberg Nässelbo Vice ordförande
Anita Bertilsson Åsgrind Sekreterare
Anna Greta Eklund Stjärnberg Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Forneby Kassör
Per Arne Eriksson Valsätra Vice kassör
Sonia Nilsdotter Nässelbo Suppleant
Kjell Olsson Åsvallsvägen Suppleant
Kerstin Pettersson Forneby Suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda möten, samt ett antal telefonmöten.
Antal medlemmar är 248.

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter anordnats:
25/3  Årsmöte                                                                                                ca  20  deltagare  
23/4  Lövräfsning, medlemsmöte                                                                      ”   10    ”
21-22/5 Städning av husen                                                                               ”     6    ”
6/6    Nationaldagen                                                                                         ”   80    ”
8/6    Friluftsgudstjänst på Gammelgården                                                         "   30    "
20/6  Midsommarfirande på Gammelgården anordnat av Folkdansarna och    Möklintagården                                                                                                  ?
13/7  Hembygdsdag, friluftsgudstjänst på logen                                                   ?
15/8  "Tjejer med drag", musik och sång på logen                                            "   30    "
17/8  Surströmmings- och sillfest på logen                                                       "   45    ”
25/8  Områdesträff för Hembygdsföreningarna i Sala kommun                        "    25    "             

Årets ledningsträff för Hembygdsföreningarna i länet hölls i Västerås den 15 mars. Styrelsen var representerad. Årsmötet för Västmanlands Hembygdsförbund den 26 april ägde rum i Möklintagården. Möklinta Hembygdsförening var värdar. Guidad tur till  kyrkan, Vävstugan och   Gammelgården. Mycket uppskattat!   

Gammelgården besöks varje år av tusentals personer som alla uttrycker sin beundran för de fina husen och den vackra omgivningen.


 

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid årsmöte med möklinta hembygdsförening
den  17 mars 2015 i möklintagården.

1. Årsmötets öppnande.
2. Val av ordförande för årsmötet.
3 Val av sekreterare för årsmötet.
4. Godkännande av årsmötets utlysning.
5. Föredragningslistans fastställande. .
6. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.
7 Verksamhetsberättelsens godkännande.
8. Kassarapport.
9. Revisionsberättelsens godkännande.
10. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för verksamhetsåret 2014.
11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
12. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
I tur att avgå: Anita Bertilsson, Per Arne Eriksson och Per Arne Lindberg.
13. Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år.
I tur att avgå: Sonia Nilsdotter.
14 Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 2 år,
I tur att avgå: Kent Andersson.
15. Val av valberedning.
Nuvarande är Eivor Westin och Eve Ann Klingström.
16. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.
17. Val av ombud till Storsjöns väl, nuvarande är Per Arne Eriksson.
18. Fastställande av årsavgift för år 2016. Styrelsen föreslår: 100 kr per person
och 150 kr för familj.
19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2015.
Vårstädning/lövräfsning/medlemsmöte på Gammelgården. 28/4, kl 16.00
Filmkväll ?
Städning av husen, 19-20/5 från kl 12.00
Kyrkogårdsvandring, i juni, se annonsering, INFO och hemsidan
Nationaldagen på Gammelgården, 6/6
Hembygdsdag. Gudstjänst på logen m. m. 12/7.
Friluftsgudstjänst 14/6 och 2/8- Hembygdsgårdarnas dag.
Berättarkväll på Gammelgården ?
Surströmmings- och sillfest på Gammelgården, 23/8 kl 15.00
20. Övriga frågor.
21. Avslutning.
 

Det sedvanliga underhållet av alla husen, både ute och inne, har i vanlig ordning skett. Gräs- och buskröjning av tomten, utbyte av trasiga tegelpannor på husen, lagning av trasiga fönsterrutor m.m. har gjorts under sommaren av ideellt arbetande medlemmar. Spåntaket på Trossboden har tjärats. Tjäran har skänkts av Möklinta Plåt, Björn Hedlund. Under sommaren har alla hus sprutmålats med rödfärg. En stor utgift: 100 000 kr! I den summan ingick även vitmålning av fönsterfoder. Nu klarar sej husen i 20 år! Återstår att kitta och vitmåla fönsterramar, dörrar och fönster på Soldattorpet och delvis på Bengtsgården.
Sala Kommun avverkade ett tiotal grova, ruttna och torra aspar. Det är kommunen som äger marken och styrelsen anser, att det är deras sak att avverka träd även i fortsättningen. Vi sköter tomten, gräsklippning, buskröjning m. m.
Styrelsen vill till sist framföra ett varmt tack till alla ideellt arbetande medlemmar som möjliggör genomförandet av föreningens arrangemang.

Årets medlemsblad har tryckts och distribuerats till alla hushåll i Möklinta samt till medlemmar boende utanför Möklinta.

Vuxenskolan sponsrar våra arrangemang med 300 kr per tillfälle.
 

Under året har föreningen mottagit följande gåvor,
1317. Möklintadräkt och resegarderob. Gåva från Gerd Larssons fond,
Saltsjöbaden. Förmedlat av ordf. i fonden, Claes - Otto Hammarlund.

1318. Reseorgel från Forsbo gård. Gåva av Helena och Håkan Pettersson Sala.

1319. Konstverk av kvistar, (ormbo) samt några foton.
Gåva av Ingemund Fernberg, Sala.
 

Gåvor att använda i verksamheten.
Träpall, (lotterivinst). Gåva av Per Arne Eriksson, Valsätra.
Bidrag till målning av husen, 2 000 kr. Gåva från Möklinta PRO.

Vi tackar även andra givare och sponsorer.
Vi tackar också Johnny Andersson, Stockholm, (fritidshus i Bår) för den fina hemsidan som han har gjort för Hembygdsföreningen. Den kan ni se på www.moklintagammelgard.se
Där kan ni bl. a se kommande arrangemang.

Spar årets verksamhetsberättelse. Där står kommande arrangemang, datum och plats. Vi annonserar även i SA på INFO-sidan och på Möklintas hemsida.
 

Vi inom styrelsen hoppas på ett gott år 2015 och tackar för det förtroende som vi åtnjutit under det gångna året.

Gunnar Larsson Ordf.
Per Arne Lindberg Vice ordf.
Anita Bertilsson Sekreterare
Anna Greta Eklund Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Kassör
Per Arne Eriksson Vice kassör


Möklinta Hembygdsförening.

 

KALLELSE.

ÅRSMÖTE MED
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
TISDAGEN DEN  17 MARS 2015

KL 19.00 I MÖKLINTAGÅRDEN.

Med denna kallelse följer verksamhetsberättelse för år 2014 och medlemsinbetalningskort.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har även detta år varit mycket aktivt. Som medlem i föreningen kan Du komma med förslag och diskutera verksamheten för det kommande året.
Föreningen bjuder på kaffe och semla.

Med inbetalningskortet betalar du medlemsavgiften. Skriv på meddelandetalongen: Medlemsavgift 2015 och ditt namn. Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort, men skriv namnen på alla som vill vara med!
Medlemsavgiften för 2015 är 100 kr medlem eller 150 för familj.
Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma postgironummer,
482 65 54 - 0. Möklinta Hembygdsförening


Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Föreningen har under åren fått många gåvor. Dessa gåvor registreras och bokförs i en inventarieliggare. En förteckning över årets gåvor medföljer verksamhetsberättelsen.
Vi tackar för de gåvor som lämnats till föreningen.

Välkommen till årsmötet!