Kallelse till årsmötet och verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2015

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:
 
Gunnar Larsson Nässelbo Ordförande
Per Arne Lindberg Nässelbo Vice ordförande
Anita Bertilsson Åsgrind Sekreterare
Anna Greta Eklund Stjärnberg Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Forneby Kassör
Per Arne Eriksson Valsätra Vice kassör
Sonia Nilsdotter Nässelbo Suppleant
Kjell Olsson Åsvallsvägen Suppleant
Kerstin Pettersson Forneby Suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 protokollförda möten, samt ett antal telefonmöten.
Antal medlemmar är 234.

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter anordnats:
17/3  Årsmöte                                                                                                                ca  20  deltagare  
28/4  Lövräfsning, medlemsmöte                                                                                      "   12    "
19-20/5 Städning av husen                                                                                               "    6    "
6/6    Nationaldagen                                                                                                        "   45    "
14/6  Friluftsgudstjänst på Gammelgården                                                                        "   30    "
19/6  Midsommarfirande på Gammelgården anordnat av Folkdansarna och Möklintagården    ?      
27/6  Kyrkogårdsvandring                                                                                               "   25    "
12/7  Hembygdsdag                                                                                                              ?
2/8    Friluftsgudstjänst på logen                                                                                       "   50    "
23/8  Surströmmings- och sillfest på logen                                                                        "   50    "
        

Vid årets ledningsträff för Hembygdsföreningarna i länet var styrelsen representerad.    

Gammelgården besöks varje år av tusentals personer som alla uttrycker sin beundran för de fina husen och den vackra omgivningen.


 

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid årsmöte med möklinta hembygdsförening
den  22 mars 2016 i möklintagården.

1a. Årsmötets öppnande.

1b. Parentation.  

2.   Val av ordförande för årsmötet.

3.   Val av sekreterare för årsmötet.

4.   Godkännande av årsmötets utlysning.

5.   Föredragningslistans fastställande.

6.   Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.

7.   Verksamhetsberättelsens godkännande.

8.   Kassarapport.

9.   Revisionsberättelsens godkännande.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för verksamhetsåret 2015.

11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

12. Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år.

      I tur att avgå: Ann Britt Bjurling och Anna Greta Eklund.

13. Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år.

      I tur att avgå: Kjell Olsson.

14 Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 2 år,  

      I tur att avgå: Ellinor Lilljeqvist.

15. Val av valberedning.

      Nuvarande är Eivor Westin och Eve Ann Klingström.

16. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

17. Val av ombud till Storsjöns väl, nuvarande är Per Arne Eriksson. 

18. Fastställande av årsavgift för år 2017. Styrelsen föreslår: Oförändrat      

 19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2016.

      Vårstädning/lövräfsning/medlemsmöte på Gammelgården. 28/4, kl 16.00

      Städning av husen, 18-19/5 från kl. 12.00

      Nationaldagen på Gammelgården, 6/6 kl. 15.00.

      Friluftsgudstjänst på Gammelgården 12/6, kl. 14.00

      Hembygdsdag. Gudstjänst på logen m.m. 7/8 kl. 11.00.  

      Surströmmings- och sillfest på Gammelgården, 20/8 kl. 15.00

      Berättarkväll på Gammelgården, logen, 28/8. Kl. 18.00

20. Övriga frågor.

21. Avslutning.

Det sedvanliga underhållet av alla husen, både ute och inne, har i vanlig ordning skett. Gräs- och buskröjning av tomten, utbyte av trasiga tegelpannor på husen, lagning av trasiga fönsterrutor m.m. har gjorts under sommaren av ideellt arbetande medlemmar. Återstår att kitta och vitmåla fönsterramar, dörrar och fönster på Soldattorpet och delvis på Bengtsgården.
Det är kommunen som äger marken och styrelsen anser, att det är deras sak att avverka träd även i fortsättningen. Vi sköter tomten, gräsklippning och buskröjning m. m. För vatten och avlopp ansvarar Rikard Söderberg och för eljobb, Kent Forsman. 
Styrelsen vill till sist framföra ett varmt tack till alla ideellt arbetande medlemmar som möjliggör genomförandet av föreningens arrangemang.
Vi tar tacksamt emot all hjälp från våra medlemmar i arbetet med ALLAS VÅR GAMMELGÅRD.
Vuxenskolan sponsrar våra arrangemang med 300 kr per tillfälle.


Under året har föreningen mottagit följande gåvor
1320. Brosch av mässing till möklintadräkten i Bårstugan.
Gåva av Lars Olof Larsson, Möklinta.

1321. Träask och liten träkutting.
Gåva av Karin Landberg, Möklinta.

1322. Vävda dukar, 3 stycken.
Gåva av Irmelin Gunnarsson, Möklinta.
 

Gåvor att använda i verksamheten
Träpall, (lotterivinst). Gåva av Per Arne Eriksson, Valsätra.

Stor korg, märkt ”1980”. Gåva av Margith Andersson, Möklinta.

Eva och Sven Wingqvist har skänkt vinster i form av blommor till nationaldagen

Inropat på auktion i Möklintagården, bord och 4 stolar. Tillverkat 1978 av snickaren Lennart Lindman, Broddbo

Vi tackar även andra givare och sponsorer.

Vi tackar också Johnny Andersson, Stockholm, (fritidshus i Bår) för den fina hemsidan som han har gjort för Hembygdsföreningen. Den kan ni se på; www.moklintagammelgard.se
Där kan ni bl. a se kommande arrangemang.

 

SPAR ÅRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Läs mera om evenemangen i SA under INFO och på vår hemsida
www.moklintagammelgard.se och  viimoklinta.se

Vi inom styrelsen hoppas på ett gott år 2016 och tackar för det förtroende som vi åtnjutit under det gångna året.

Gunnar Larsson Ordf.
Per Arne Lindberg Vice ordf.
Anita Bertilsson Sekreterare
Anna Greta Eklund Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Kassör
Per Arne Eriksson Vice kassör


Möklinta Hembygdsförening.

 

KALLELSE.

ÅRSMÖTE MED
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING

TISDAGEN DEN 22 MARS 2016

KL 19.00 I MÖKLINTAGÅRDEN.

Med denna kallelse följer verksamhetsberättelse för år 2015 och medlemsinbetalningskort.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har även detta år varit mycket aktivt. Som medlem i föreningen kan Du komma med förslag och diskutera verksamheten för det kommande året.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Med inbetalningskortet betalar du medlemsavgiften. Skriv på meddelande-talongen: Medlemsavgift 2016 och ditt namn. Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort,  men skriv namnen på alla som vill vara med!   

Medlemsavgiften för 2016 är 100 kr medlem eller 150 för familj.

Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma postgironummer,

482 65 54 - 0. Möklinta Hembygdsförening

 

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

 

Föreningen har under åren fått många gåvor. Dessa gåvor registreras och bokförs i en inventarieliggare. En förteckning över årets gåvor medföljer verksamhetsberättelsen.

Vi tackar för de gåvor som lämnats till föreningen.

Välkommen till årsmötet!