Kallelse till årsmötet och verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2016

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:
 
Gunnar Larsson Nässelbo Ordförande
Per Arne Lindberg Nässelbo Vice ordförande
Anita Bertilsson Åsgrind Sekreterare
Anna Greta Eklund Stjärnberg Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Forneby Kassör
Christiane Schaack Forneby Vice kassör
Per Arne Eriksson Valsätra Övrig ledamot
Sonia Nilsdotter Nässelbo Suppleant
Britta Ahlzén Boda Suppleant
Arne Persson Åverka Suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 protokollförda möten, samt ett antal telefonmöten.
Antal medlemmar är 2
45

 

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter anordnats:
 
c:a deltagare
9/3 Filmkväll i Möklintagården 55
22/3 Årsmöte 20
18/5 Städning av husen 12
6/6 Nationaldagen 130
24/6

Midsommarfirande på Gammelgården anordnat av Folkdansarna och Möklintagården

?
7/8 Hembygdsdag 150
20/8 Surströmmings- och sillfest på logen 35
28/8 Berättarkväll i Bengtsgården 20
     

Vid årets ledningsträff för Hembygdsföreningarna i länet var styrelsen representerad.    

Gammelgården besöks varje år av tusentals personer som alla uttrycker sin beundran för de fina husen och den vackra omgivningen.


 

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid årsmöte med möklinta hembygdsförening
den  29 mars 2017 i möklintagården.

1.   Årsmötets öppnande.

2.   Val av ordförande för årsmötet.

3.   Val av sekreterare för årsmötet.

4.   Godkännande av årsmötets utlysning.

5.   Föredragningslistans fastställande.

6.   Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.

7.   Verksamhetsberättelsens godkännande.

8.   Kassarapport.

9.   Revisionsberättelsens godkännande.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för verksamhetsåret 2016.

11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

12. Val av 3 styrelseledamöter för en tid av 2 år.

      I tur att avgå: Anita Bertilsson, Per Arne Eriksson och Per Arne Lindberg.

13. Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 2 år.

      I tur att avgå: Sonia Nilsdotter.

14. Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 2 år,  

      I tur att avgå: Kent Andersson.

15. Val av valberedning.

      Nuvarande är Eivor Westin och Eve Ann Klingström.

16. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

17. Val av ombud till Storsjöns väl, nuvarande är Per Arne Eriksson. 

18. Fastställande av årsavgift för år 2018. Styrelsen föreslår: 100 kr för enskild   

      medlem, 200 kr för familj.

19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2017.

      Lövräfsning/medlemsmöte på Gammelgården. 27/4, från kl. 14.00

      Städning av husen, 17-18/5 från kl. 12.00

      Nationaldagen på Gammelgården, 6/6 kl. 15.00.

      Hembygdsdag. Gudstjänst på logen m.m. 6/8 kl. 11.00.  

      Surströmmings- och sillfest på Gammelgården, 19/8, kl. 17.00

      Friluftsgudstjänst i Hanshyttan (jaktstugan) 3/9, kl.11.00

      Berättarkväll i Bengtsgården, 17/9. Kl. 18.00

      Filmkväll?           

 20. Övriga frågor.

21. Avslutning.

Det sedvanliga underhållet av alla husen, både ute och inne, har i vanlig ordning skett. Gräs- och buskröjning av tomten, utbyte av trasiga tegelpannor på husen, lagning av trasiga fönsterrutor m.m. har gjorts under sommaren av ideellt arbetande medlemmar. Återstår att kitta och vitmåla fönsterramar, dörrar och fönster på Soldattorpet och delvis på Bengtsgården.
Nya sponsorbilder och nya ramar, (Namn på sponsorer till toalettbyggnaden.)
Gåva av Annica Landberg/Bjurling, Vestervad.
Ny stege till Loftboden har gjorts av Uno Johansson Forneby. Hedins Trä, Sala har skänkt virket
Det är kommunen som äger marken och styrelsen anser, att det är deras sak att avverka träd även i fortsättningen. Vi sköter tomten, gräsklippning och buskröjning m.m. För vatten och avlopp ansvarar Rikard Söderlund och för eljobb, Kent Forsman.
Styrelsen vill till sist framföra ett varmt tack till alla ideellt arbetande medlemmar som möjliggör genomförandet av föreningens arrangemang.
Vi tar tacksamt emot all hjälp från våra medlemmar i arbetet med ALLAS VÅR GAMMELGÅRD.
Vi behöver en ny gärdesgård (ca 60 m) vid entrén!
Vuxenskolan sponsrar våra arrangemang med 300 kr per tillfälle.


Under året har föreningen mottagit följande gåvor
1323. Dragspel. Gåva av ”Karls Märta” Eriksson, Valsätra.

1324. Brudklänning, svart, ca 1920. ”Hilda och Johan Eriksson, Nordankil.
Gåva av barn och barnbarn

1325. En papperskasse med kvitton/fraktsedlar från Rydmarks affär.
Gåva av Travarna.
 

Gåvor att använda i verksamheten

Träpall, (lotterivinst). Gåva av Per Arne Eriksson, Valsätra.

Bänkar/bord, 3 st. Gåva av Uno Johansson, Forneby.

Hemvävd trasmatta, gåva av Ulf Ekström, Forneby.

Vi tackar även alla ”brödbakare” och andra givare och sponsorer.

Vi tackar också Johnny Andersson, Stockholm, (fritidshus i Bår) för den fina hemsidan som han har gjort för Hembygdsföreningen. Den kan ni se på; www.moklintagammelgard.se
Där kan ni bl. a se kommande arrangemang.

SPAR ÅRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Läs mera om evenemangen i SA under INFO och på vår hemsida
www.moklintagammelgard.se och  viimoklinta.se

 

Vi inom styrelsen hoppas på ett gott år 2017 och tackar för det förtroende som vi åtnjutit under det gångna året.

Gunnar Larsson Ordf.
Per Arne Lindberg Vice ordf.
Anita Bertilsson Sekreterare
Anna Greta Eklund Vice sekreterare
Ann Britt Bjurling Kassör
Per Arne Eriksson Vice kassör

 

 


Möklinta Hembygdsförening.

 

KALLELSE.

ÅRSMÖTE MED
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING

ONSDAGEN DEN 29 MARS 2017

KL 19.00 I MÖKLINTAGÅRDEN.

Med denna kallelse följer verksamhetsberättelse för år 2016 och medlemsinbetalningskort.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har även detta år varit mycket aktivt. Som medlem i föreningen kan Du komma med förslag och diskutera verksamheten för det kommande året.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.
Underhållning av Ann Britt Sommer.

Med inbetalningskortet betalar du medlemsavgiften.
Skriv på meddelandetalongen: Medlemsavgift 2017 och ditt namn. Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort
,  men skriv namnen på alla som vill vara med!   

Medlemsavgiften för 2017 är 100 kr medlem eller 150 för familj.

Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma postgironummer,

482 65 54 - 0. Möklinta Hembygdsförening 

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Föreningen har under åren fått många gåvor. Dessa gåvor registreras och bokförs i en inventarieliggare. En förteckning över årets gåvor medföljer verksamhetsberättelsen.

Vi tackar för de gåvor som lämnats till föreningen.

Välkommen till årsmötet!