Kallelse till årsmötet och verksamhetsberättelse

Klicka för annat år: 2010  2011 2012 2013 2014 2015 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
FÖR
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING
VERKSAMHETSÅRET 2017

 

Styrelsen har haft följande sammansättning:
 
Gunnar Larsson Nässelbo Ordförande
Per Arne Lindberg Nässelbo Vice ordförande
Anita Bertilsson Åsgrind Sekreterare
Anna Greta Eklund Stjärnberg Vice sekreterare
Christiane Schaack Forneby Kassör
Per Arne Eriksson Valsätra Övrig ledamot
Sonia Nilsdotter Nässelbo Suppleant
Britta Ahlzén Boda Suppleant
Arne Persson Åverka Suppleant

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 3 protokollförda möten, samt ett antal telefonmöten.
Antal medlemmar är 239

 

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter anordnats:
 
c:a deltagare
29/3 Årsmöte 20
27/4 Lövräfsning och medlemsmöte 12
17/5 Städning av husen 5
6/6 Nationaldagen 80
23/6

Midsommarfirande på Gammelgården anordnat av Folkdansarna och Möklintagården

?
6/8 Hembygdsdag 50
19/8 Surströmmings- och sillfest på logen 40
3/9 Friluftsgudstjänst vid Hanshyttan, (jaktstugan) 30
17/9 Berättarkväll i Bengtsgården 20
     

Vid årets ledningsträff för Hembygdsföreningarna i länet var styrelsen representerad.    

Gammelgården besöks varje år av tusentals personer som alla uttrycker sin beundran för de fina husen och den vackra omgivningen.


 

FÖREDRAGNINGSLISTA
vid årsmöte med möklinta hembygdsförening
den  28 mars 2017 i möklintagården.

1a. Årsmötets öppnande.

1b. Parentation. Karin Landberg. Ann Britt Bjurling. Eve Ann Klingström

2.   Val av ordförande för årsmötet.

3.   Val av sekreterare för årsmötet.

4.   Godkännande av årsmötets utlysning.             

5.   Föredragningslistans fastställande.

6.   Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare.

7.   Verksamhetsberättelsens godkännande.

8.   Kassarapport.

9.   Revisionsberättelsens godkännande.

10. Ansvarsfrihet för styrelsen och kassör för verksamhetsåret 2017.

11. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.

12. Val av 2 styrelseledamöter för en tid av 2 år.
      I tur att avgå: Anna Greta Eklund och Christiane Schaack

13. Val av 2 styrelsesuppleanter för en tid av 2 år.
      I tur att avgå: Britta Ahlzén och Arne Persson.

14. Val av 1 ordinarie revisor för en tid av 2 år,  
      I tur att avgå: Ellinor Lilljeqvist

15. Val av valberedning.
      Nuvarande är Eivor Westin.

16. Val av ombud till regionalt hembygdsförbund.

17. Val av ombud till Storsjöns väl, nuvarande är Per Arne Eriksson. 

18. Fastställande av årsavgift för år 2019. Styrelsen föreslår: Oförändrat.
      100 kr för enskild medlem, 200 kr för familj.        

19. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för år 2018.
      Lövräfsning/medlemsmöte på Gammelgården. 26/4, från kl. 14.00
      Städning av husen, 16/5 från kl. 12.00
      Nationaldagen på Gammelgården, 6/6 kl. 12.30.
      Hembygdsdag. Gudstjänst på logen m.m. 5/8 kl. 11.00.  
      Surströmmings- och sillfest på Gammelgården, 18/8, kl. 17.00
      Friluftsgudstjänst i Hanshyttan (jaktstugan) 2/9, kl.11.00
      Berättarkväll i Bengtsgården, 16/9. kl. 17.00
      Filmkväll i Möklintagården, 7/11-kl.19.00 

20. Övriga frågor.

21. Avslutning.

Det sedvanliga underhållet av alla husen, både ute och inne, har i vanlig ordning skett. Gräs- och buskröjning av tomten, utbyte av trasiga tegelpannor på husen, lagning av trasiga fönsterrutor m.m. har gjorts under sommaren av ideellt arbetande medlemmar. Återstår att kitta och vitmåla fönsterramar, dörrar och fönster på Soldattorpet och delvis på Bengtsgården.
En ny kaffebryggare har inköpts. Nya batterier i larmen har satts in.
Kommunen äger marken och styrelsen anser, att det är deras sak att avverka träd även i fortsättningen. En skrivelse om detta har inlämnats till Kommunen. Vi sköter tomten, gräsklippning och buskröjning m.m. För vatten och avlopp ansvarar Rikard Söderlund och för eljobb, Kent Forsman.
Styrelsen vill till sist framföra ett varmt tack till alla ideellt arbetande medlemmar som möjliggör genomförandet av föreningens arrangemang.
Vi tar tacksamt emot all hjälp från våra medlemmar i arbetet med ALLAS VÅR GAMMELGÅRD.
Vi behöver en ny gärdesgård (ca 60 m) vid entrén! Någon som kan?
Vuxenskolan sponsrar våra arrangemang med 300 kr per tillfälle.
 


Under året har föreningen mottagit följande gåvor

1326. Degtråg och bakverktyg. Gåva av ”Nybons” Ulla

1327. DVD-skiva från Musikens dag i Möklintagården 2003.
Gåva av Lennart Ericzon, Leckenbo, Möklinta

1328. Sträckram-broderiram. Gåva av Marianne Johansson, Sala.

 

Gåvor att använda i verksamheten

Träpall, (lotterivinst). Gåva av Per Arne Eriksson, Valsätra.

Blommor, vinster till lotteri, Eva och Sven Wingqvist, Forneby.

Råmjölk, lotterivinst, Per Arne Lindberg, Nässelbo.

”Gammelgårdenskylt” gjord av Christiane Schaack, Forneby.

Bortglömt från 2016. Vinster till Hantverkslotteri, Irmelin Gunnarsson, Visbäck

Vi tackar även alla ”brödbakare” och andra givare och sponsorer.

Vi tackar också Johnny Andersson, Stockholm, (fritidshus i Bår) för den fina hemsidan som han har gjort för Hembygdsföreningen. Den kan ni se på; www.moklintagammelgard.se
Där kan ni bl. a se kommande arrangemang.
 

SPAR ÅRETS VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Läs mera om evenemangen i SA under INFO och på vår hemsida
www.moklintagammelgard.se och  viimoklinta.se
 

Vi inom styrelsen hoppas på ett gott år 2018 och tackar för det förtroende som vi åtnjutit under det gångna året.

Gunnar Larsson Ordf.
Per Arne Lindberg Vice ordf.
Anita Bertilsson Sekreterare
Anna Greta Eklund Vice sekreterare
Christiane Schaack Kassör
Per Arne Eriksson Vice kassör

 


Möklinta Hembygdsförening

 

KALLELSE.

ÅRSMÖTE MED
MÖKLINTA HEMBYGDSFÖRENING

ONSDAGEN DEN 28 MARS 2018

KL 19.00 I MÖKLINTAGÅRDEN.

Med denna kallelse följer verksamhetsberättelse för år 2017 och medlemsinbetalningskort.

Som framgår av verksamhetsberättelsen har även detta år varit mycket aktivt. Som medlem i föreningen kan Du komma med förslag och diskutera verksamheten för det kommande året.

Föreningen bjuder på kaffe och smörgåstårta.

Underhållning av Ann Britt Sommer.

Med inbetalningskortet betalar du medlemsavgiften.
Skriv på meddelandetalongen: Medlemsavgift 2018 och ditt namn. Om ni är flera familjemedlemmar som vill vara med kan Du betala på samma inbetalningskort
,  men skriv namnen på alla som vill vara med!   

Medlemsavgiften för 2018 är 100 kr för medlem eller 200 kr för familj.

Vill Du ge en penninggåva till föreningen använder Du samma postgironummer,
482 65 54 - 0 Möklinta Hembygdsförening 

Glöm inte att betala medlemsavgiften!

Föreningen har under åren fått många gåvor. Dessa gåvor registreras och bokförs i en inventarieliggare. En förteckning över årets gåvor medföljer verksamhetsberättelsen.

Vi tackar för de gåvor som lämnats till föreningen.
 

Välkommen till årsmötet!