Vreten
Handlingar om
laga skiftet 1870-71 i byn Vreten, Möklinta socken

Originalhandlingarna ägs av Siri Öberg, som är född i Vreten men som nu bor i Öster Färnebo. "Originalhandlingarna" är egentligen en handskriven avskrift av originalet men kallas nedan för originalhandlingar. Avskrifterna har ursprungligen lösts av Vretens delägare för 3 Rm 50 öre vardera. Originalhandlingarna hade lånats ut till Anne-Marie och Torsten Mattson i Vreten och lånades i sin tur av Lennart Parknäs som höll på att undersöka släkten Garff/Garfvé. Han kopierade dem i fyra exemplar. Dessa innehas idag av Siri Öberg samt Anne-Marie och Torsten Mattson i Vreten, Möklinta Hembygdsförening samt Lennart Parknäs i Örlinge. Vi tackar Möklinta Yxkastarförening för sponsring av kopieringen.


Handlingarna innefattar följande sju separata dokument

 1. Protokoll över alla sammanträden i samband med skiftet (15 sidor). (En renskrift av protokollen följer nedan.)
 2. Beskrifning öfwer alla ägorna till utjorden Wreten, daterad 6/8 1870 (Bilaga 2; 5 blad)
 3. Häfdeförteckning öfwer alla ägorna i Wreten, daterad 20/2 1871 (Bilaga 3; 6 blad)
 4. Beskrifning öfwer laga skiftet i Wreten, daterad 24/8 1871 (8 blad)
 5. Besigtnings- och värderingsinstrument öfwer ståndskogen i Wreten (1 sida)
 6. Liqwid af ståndskogen emellan delägarne i Wreten (1 sida)
 7. Arfvodesräkning från Lantmätare Jamke (2 sidor)
   

Vid sammanträdena närvarande delägare och ombud

 • Fouriren Gustaf Ström
 • Erik Gustaf Torsell
 • Edvard Ferdinand Garffs arfvingar genom fouriren Johan Gustaf Garfwé enligt fullmakt af öfriga medarfvingar och
 • Anders Jansson genom Jan-Olof Persson i Örlinge enligt fullmakt af Anders Janssons förmyndare Lars Ersson i Kyrkbyn, By socken, samt
 • Gode männen: Per Erik Andersson i Örlinge och Jan Jansson i Skräddarbo
   

Kort sammanfattning av skiftets gång
Upprättad på grundval av protokollen av Lennart Parknäs

10/11 1869

Beslut av Kongl. Befallningshavande (lamdshövdingen) i Västerås om skifte.
Överklagande av Gerlström och Garff, som också fordrade ersättning för förklaringskostnader.
Avslag av besvären "dag som ofwan".

18/7 1870

Skrivelse om karta och beslut om uppmätning av Vreten.
Uppläst och justerad av delägarna.

6/8 1870

Conceptkarta upprättad i mellantiden. Denna studerades och jämfördes med 5 andra tidigare upprättade kartor, bl a:
karta över laga skifte i Örlinge författad den 4/5 1849 av J.M.Kahlov
karta över Örlinge skogsmark författad den 12/2 1851 av samma
karta över Örlinge Bys utägor samma år av samma.
Beslöts att konceptkartan skulle följas. Sammanträdet avslutades med att gradtalet (vilket innebar en kvalitetsbedömning i skalan 1 - 4) infördes i ägobeskrivningen (dokument 2). Detta godkändes med underskrifter av alla parter.
Ägotaxering av gradtalet gjordes efter ägobeskrivningen

20/2 1871

Häfdeförteckningen upplästes och justerades. Avtal om vägar och diken undantages.

21/2 1871

Provisorisk plan från lantmätaren godkändes och han skulle göra karta och staka ut senare.

21/8 1871

Godkändes kvittningen.

24/8 1871

Beslöts att tillträde av nya skiften skulle ske den 25/8 1871.
Skiftet fastställdes.


Protokoll över alla sammanträden i samband med skiftet
Rubriker, kursiveringar och anmärkningar gjorda av Lennart Parknäs
Avskrift av handskriven avskrift.

Lösen 3 Rm 50 öre Rmt. Wretens delägare

År 1870 den 18 juli inställde sig undertecknad CommisionsLandtmätare i Örlinge, Möklinta socken för att med anledning af Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands län nedan angifna förordnande förrätta laga skifte å alla ägorna till Utjorden Wreten 1/8 mantal, om 3 öresland i Möklinta Socken och Öfwer Tjurbo Härad. Och voro på kallelse närvarande Gode männen Per Erik Andersson i Örlinge (som då ägde gården "Per Ols", där jag nu bor. anm av LP) och Jan Jansson i Skräddarbo samt tillstädes kommo delägarne fouriren Gustaf Ström, Erik Gustaf Torsell, Edvard Ferdinand Garffs arfvingar genom fouriren Johan Gustaf Garfwé enligt fullmakt af öfriga medarfvingar och Anders Jansson genom Jan-Olof Persson i Örlinge enligt fullmakt af Anders Janssons förmyndare Lars Ersson i Kyrkbyn, By socken.


Landshövdingens förordnande av lantmätare
§.1. För ofwan antecknade Gode män och parter uppläste Landtmätaren sitt förut åberopade förordnande, så lydande:
"Konungens Befallningshafvandes i Westmanlands Län utslag uppå Joakim Gustaf Ströms i Wreten, Möklinta Socken, härstädes gjorde ansökning om förordnande för Commisions Landtmätaren C.J.Jamke att i laga skifte fördela 1/8 mantal Wreten om 3 öresland i nämnda Socken mellan Ström såsom ägare till 1/4del eller 1/32 mantal af samma lägenhet och öfrige uppgifne delägare Johan Petter Gerlström (född 1829 i Hjulsjö, se Gunnar Larsson: En bok om Möklinta socken, 1998, sid 139), Edward Garff och Anders Jansson, denne sistnämnde stående under förmyndarskap af Lars Erson i Kyrkbyn, By Socken af Fahlu län; Uti hwilket ärende - sedan LandshöfdingeEmbetet genom i Möklinta församlings kyrka kungjord resolution förelagt wederbörande hwilkas rätt vore af den ifrågavarande förrättningen beroende att hit inkomma med yttrande huruwida de förenade sig med sökanden i wahl af förrättningsman - Johan Petter Gerlström och Edvard Ferdinande Garff sig förklarat.
Gifwet Westerås Slott i Landskansliet den 10 november 1869."


Motstånd mot skiftet och landshövdingens beslut
Uti den af Gerlström och Garff gemensamt afgivne förklaringen har blivit anfört af Gerlström att den sökte skiftesförrättningen bestreds på den grund, att Ström i köpeContraktet af den 15 juli innevarande år emellan honom såsom köpare och Petter Mattsson såsom säljare till det 1/32 mantal i Wreten, hvarföre Ström i detta mål förde talan, förbundit sig att så länge Gerlström och hans hustru lefde och innehade sitt 1/32 mantal i Wreten, ej genom Landtmätares kallande eller på något annat sätt söka bringa nämnde egendom under delning; af Garff, att emedan Ströms andel i egendomen de så kallade Utjorden Wreten, wore af så ringa egowidd och inskränkt beskaffenhet att åbo derå icke kunde wara besatin(?) och Ström således efter Garffs förmenande icke wore berättigad att emot öfrige delägares bestridande skifte erhålla, bestreds af honom den sökte skiftesförrättningen hwarjemte både Gerlström och Garff, under yrkande af ansökningens ogillande fordrade ersättning för förklaringskostnaden.
Hwad sålunda i målet förekommit har Konungens Befallningshavande tagit i öfwervägande och emedan det icke tillkommer Konungens Befallningshavande att ingå i pröfning af de omständigheter och förhållanden, hwarpå Gerlström och Garff welat grunda sina bestridande af den sökte förrättningen och Garffs anmärkning i afseende på Ströms obesutenhet(?) icke hindrar fortgång af skiftet med mindre än frågan om hemmansdelens afträdande mot lösen i laga ordning blifwit anhängiggjord; Thy lemna Landshöfdinge Embetet berörde invändningar utan afseende, och då anmärkning eller jäf emot den föreslagna förrättningsmannen icke blifwit framställdt, pröfwar Konungens Befallningshavande skäligt härigenom förordna honom Herr Commissions Landtmätaren C. J. Jamke att i laga ordning werkställa den af Ström sökte laga skiftesdelning emellan honom och öfrige wederbörande af den så kallade Utjorden Wreten, 1/8 dels mantal om 3 öresland i Möklinta Socken af Öfwer Tjurbo Härad Och warda delägarne wid påföljd som lag stadgar för missbruk af rätt i samfälld skog och mark härmedelst förbjudne, att efter werkställd gradering af de egor, som skiftas - skala, flåhacka eller skumplöja och derefter bränna jorden eller bortföra matjord, äfwensom, derest skog eller brännmosse å egorna finnes, delägarne förbjudes att skog till afsalu eller swedjande och torfmosse annorlunda än till husbehov nyttja innan skiftet blifwit afslutadt och tillträde af lotterne skedt. Börande detta förbud genom förrättningsmannens försorg kungöras från Predikstolen i Möklinta Kyrka på samma gång som kungörelsen om förrättningens början.

Den som med detta utslag icke åtnöjes, eger att inom fjorton dagar efter häraf erhållen del, dagen då det sker oräknad, hit ingifwa sine till KonglMajts ställda underdåniga beswär.
Tid och ort som ofvan
Landshöfdinge Embetet Å,l,alm Curry Treffenberg


Karta över Vreten behövs
§.2. Emot förrättningens företagande war ingenting att nu invända och som någon karta öfwer Utorden Wretens ägor ej war att tillgå widare än "Charta öfwer Örlinge bys ägor uti Wästmanland, Öfwer Tjurbo Härad och Möklinta Socken författad år 1769 af afbudare (?) Commissions Landtmätaren Jacob Yckenling (skall vara "Yckenberg", LP)", (samt) "Skog och Laglotterne delte emellan Norrgårds (?) Hemmans ägare år 1792 af Er Ungroth med åtecknade protokoll och beskrifning", hvarå skogsmarken till mera nämnde Utjord finns upptagen, så kommer uppmätning af nämnde Utjords ägor att företagas derwid delägarne efter som de wilja ägolott njuta bör os med nödig handtlangning tillhandagå; Och skall så widt möjligt är den å nämnde Charta tecknade skogsmarken till Wreten begagnas, hwarom efter i sammanhang med affattningen å öfrige Wretens ägor werkställd undersökning af samma kartas pålitlighet Landtmätaren skall framdeles sig yttra.

Örlinge den 18 juli 1870
På Embetets wägnar Carl Johan Jamke
Samma dag den 18 juli uppläst och justerat: Gust. Ström J.G.Garfvé E.G.Thorsell J.O.Persson
Såsom Godemän och wittnen underskrifwa: P.E. Andersson Jan Jansson


Ny karta över Utjorden Wreten jämföres med befintliga gamla
År 1870 den 6. Augusti sedan alla ägorna till Utjorden Wreten blifvit å karta affattade (Se Bilaga 2. Beskrifning öfwer alla ägorna till utjorden Wreten) sammanträdde åter undertecknad Landtmätare jemte Godemännen Per Erik Andersson och Jan Jansson med Utjorden Wretens delägare i Örlinge by och woro dessa sednare tillstädes fouriren Gustaf Ström personligen, E.F.Garffs arfwingar genom fouriren J.G.Garfwé enligt fullmakt, Anders Jansson genom Jan Olof Persson i Örlinge enligt fullmakt och Erik Gustaf Thorsell genom Jan Petter Gerlström i Hanshyttan enligt fullmakt.

§.4. Den nya Conceptkartan öfwer Utjorden Wretens ägor togs i betraktande och som rågångarne woro tydliga samt öfwerensstämmande såväl med marken som kringliggande tegars och lägenheters wid sammanträdet förrättningsmännen tillhandahållna kartor nemligen:

1o. "Karta öfwer ägorna till UnderofficersBostället Sonnbo No1 uti Westerås Län, Öfwer Tjurbo Härad och Möklinta Socken. Efter Landshöfdinge Embetets förordnande upprättad år 1849 af J.G.Kökeritz" med åtecknad så lydande fastställelse i afskrift
"År 1851 den 12 februari å Tingsstället Grällsta har ägoutbytet mellan Sonnbo Utjord Wreten kallad och fourirsBostället Sonnbo blifwit af Öfwer Tjurbo Härads Ägodelnings Rätt till framtida efterrättelse fastställd;
Betygar På Ägodelnings Rättens wägnar K.Björkenstam"
Hwilken afskrift i afseende å likheter med den å Sonnbo Wretens karta tecknade originalfastställelsen blifwit bestyrkt. Ex officio af J.G.Kökeritz.

2o "Karta öfwer Gammelby ägor uti Wästmanlands län, Öfwer Tjurbo Härad och Möklinta Socken i laga skifte delade åren 1854 och 1855 af J.M. Kahlov" med af förrättningsmannen bestyrkt afskrift af originalfastställelsen å kartan tecknad så lydande:
"År 1859 den 25 februari är det i enlighet med denna Charta och dertill hörande Beskrifning förrättade Laga Skifte å alla ägorna till Ett mantal Kronoskatt i Gammelbyn och Östermyran i Möklinta Socken, jemte i sammanhang dermed werkställde ägobyten emot angränsande Boda, Wreten, Björkfallet och Wifwastbo af Öfwer Tjurbo Härads Ägodelnings Rätt till framtida efterrättelse fastsälldt; betygar
På EgodelningsRättens wägnar G.J. Edstam

3o. "Charta öfwer Örlinge Bys Inägor uti Möklinta Socken, Öfwer Tjurbo Härad, Wetsmanlands Län för laga skifte författad år 1844 af J.M. Kahlow", med åtecknade af förrättningsmannen bestyrkta afskrift af 2 fastställelsebewis daterade den 4 Maj 1849 det ena i afseende på rågångarne kring Örlinge bys inägor På HäradsRättens wägnar af K. Björkenstam och det andra angående Laga Skiftet i Örlinge och Ägoutbyte mot Sonnbo.
På Ägodelningsrättens wägnar af K. Björkenstam.

4o. "Carta öfwer Örlinge Skogsmark uti Möklinta socken, Öfwer Tjurbo Härad, Westmanlands län, författad år 1849 af J.M.Kahlow", med åtecknande af fstställelsebewiset af den 12 februari 1851 angående såväl laga skiftet å Örlinge Skogsmark som förrättadt ägo utbyte mot Gammelby.
På ÄgodelningsRättens wägnar af K.Björkenstam.

5o. Charta öfwer Örlinge Bys Utängar uti Möklinta Socken, Öfwer Tjurbo Härad, Westmanlands län, författad år 1844 äf J.M.Kahlow med åtecknad af förrättningsmannen bestyrkt afskrift af originalbewiset att mellan Örlinges Utängar å ena samt Sonnbo UnderOfficers boställe och Gammelby hemmans ägor å andra sidan förrättade ägoutbyten blifwit år 1847 den 5 maj fastställda.
På ÄgodelningsRättens wägnar af K.Björkenstam

så hade Landtmätaren ej ansett nödigt kalla angränsande utan komma rågångarne kring Utjorden Wreten sådana de i öfverensstämmelse med ofvannämnde kartor, äfwensom skifteslagets nya Conceptkarta finnas upptagna att wid den förestående delningen af Wretens ägor noga följas.


Ägorna värderas/graderas
§.5. efter uppläsandet af 8 och 9 Kapitlen Kongl. Skiftesstadgan företog Landtmätaren med biträde af Gode männen i ofwan uppräknade parters närvaro gradering af Skifteslagets ägor derwid. Inrösningsjorden taxerades den bästa till 1 och den sämre till 1.1, 1.2, 1.3 o.s.v. ända till 4 grader, samt afrösningsjorden på enahanda sätt med noggrant iakttagande af de i 64.§.Kongl. Skiftesstadgan nämnde föreskrifter och i sammanhang med denna ägogradering beslutade att till Inrösningsjord räknas:
Åkern i Östra och Vestra gärdena,
Bowallstäppan,
Hagtäppan,
Pöktäppan,
Kalftäppan,
Ängen Bowalln,
Bäcklinden,
Bäcktäppslinden,
Gamla hustomten i Goddermans husplats,
Backarne i Browallstäppan,
Husplatsen mellan Brunnsåkrarne och Bäckskiftet samt
en odling mellan Hagtäppan och Tomtåkrarne,
hwaremot till afrösning hänföras
Tegbacksslätten,
Tegbacken,
Dalkarlsbacken,
Tjärdalsslätten,
Tjärdalsbacken,
Källarbacken,
Källarbacksslätten,
Backen i Hagtäppan,
Mellanslätten,
Pökbacken,
Pökslätten,
Hagtäppssläten utomodlingen samt
Utmarken med derå belägna Granspångspussen, Lustigslätten och Kolningsslätten.

Värderingen godkänns av delägarna
§.6. Efter samma dag slutad ägotaxering sammanträdde förrättningsmännen med parterne då gradtalet och hwad för dess bestämmande blifwit angående markens naturliga beskaffenhet wid besigtningen utrönt uti ägobeskrifningen infördes som derefter för parterne och Gode männen justerades samt af förrättningsmännen underskrefs, hwarefter sammanträdet upplöstes.
Örlinge den 6. Augusti 1870
På Embetets wägnar Carl Johan Jamke

Förestående protokoll är för oss uppläst och justeradt och förklarar wi oss nöjda med beslutet angående urskiljandet af Inrösnings- och afrösningsjord.
Örlinge den 6. Augusti 1870.
J.G.Garfvé Gust. Ström J..O.Persson Jan Petter Gerlström
Såsom Gode män och wittnen Jan Jansson P.E.Andersson

År 1871 den 20 februari efter i laga tid derom skedt kungörande inställde sig åter undertecknad Landtmätare i Örlinge jemte tillkallade förut under förrättningen biträdande Gode männen Per Erik Andersson och Jan Jansson för fortsättande af laga skiftet å Utjorden Wreten; Och tillstädeskommo skifteslagets delägare fourirerne G.Ström och J.G.Garfvé, Anders Jansson genom Jan Olof Persson i Örlinge äfwensom E.G.Torsfell.


Vretens gränser mot Örlinge fastställes
§.7. Såsom af Protocollet af den 6 augusti förledet år synes, omgifves Utjorden Wreten af ägor hwarå fastställde laga skifte ägt rum; Och som rågångarne till större delen woro genom fastställda ägoutbyten rättade och för öfrigt mot Örlinge af beskaffenhet att, ehuru oregelbundna, dock genom det i nämnde lag fastställda laga Skiftet något utbyte icke utan att inwerka på flere delägares i Örlinge skiften skulle kunna äga rum, hwilket ej heller af Wretens parter yrkades, förfaller denna fråga


Häfdeförteckningen godkänd
§.8. Häfdeförteckningen öfwer skifteslagets ägor upplästes och justerades.
(Se bil 3. Häfdeförteckning öfwer alla ägorna i Wreten)

 
Förening för gemensam mark (vägar) bildas
§.9. Därefter föredrogs frågorna om Undantag af oskifte och delningsgrund, hwarwid delägarne upplyste att mantal och öretal ej finnas å Utjorden Wreten deraf hwarje dekägare innehafwa en fjärdedel och uppsattes angående berörda frågor följande förening:

Vid Landtmäterisammanträde under pågående Skiftesförrättning å Utjorden Wreten hafwa undertecknade delägare och ombud frivilligen öfwerenskommit följande:
1o. att oskifte undantages följande:

 • Wägen mellan Sonnbo och Gammelby rågångar der den nu är belägen 16 fot bred
 • Wägen från Örlinge rågång mellan Östra och Westra gärdena fram till förstnämnda wäg 12 fot bred
 • Wägen i Dalkarlsbacken till Örlinge ängstig 12 fot bred
 • Afloppsdiket efter Sonnbo rågång 5 fot bred
 • Grustägt i Dalkarlsbacken norr om och utom wägen till Gammelbyn 70 quadratstänger

2o. Delningsgrunden wid det förestående skiftet blir, sedan ofwanstående wägar, afloppsdike och grustägt afdragits, att hwarje delägare bekomma af de återstående ägorna:

 • Fouriren Ström 1/4
 • Torsell 1/4
 • Fouriren Garfvé 1/4
 • Anders Jansson 1/4

Örlinge den 20 februari 1871
G. Ström E.G.Thorsell J.G.Garfvé J.O.Persson
Såsom Gode män och wittnen underskrifwa: P.E.Andersson Jan Jansson
Tillägg: Widare undantages af oskifte 6 fot längs efter Sonnbo rågång från wägen till Bowallskällan såsom utmål för nämnda källa.

Dag som ofvan G.Ström. E.G.Thorsell. J.G.Garfvé. J.O.Persson
Såsom Gode män och wittnen: Jan Jansson. P.E.Andersson


Provisorisk skiftesplan upprättas av lantmätaren och godkännes
§.10. Frågan om skiftesläggning blef sedan af Landtmätaren framställd och öfwerlade förrättningsmännen derom med parterne till dagens slut då sammanträdet upplöstes och Gode män och parter kallades att påföljande dag kl 4 e.m.åter med Landtmätarens härstädes sammanträda till hwilken tid provisionel skiftesplan skall wara uträknad för att förevisas.
Den 21 februari efter tillkännagifwandet i gårdagens protokoll sammanträdde åter Landtmätaren med i nämnde protokoll uppräknade Gode män och parter.

§.11. Provisionel plan för skiftena förevisades; hwaremot ingen anmärkning gjordes; och förenade sig delägarne om hwilka skiften hwar och en skulle tillfalla, äfwensom att all utflyttningskostnad för de hus fouriren Ström genom skiftesläggningen kommer att utflytta delägarna emellan quittas, hwadan berörde fourir åtager sig ensam derom draga försorg, och att uthusen skola wara flyttade till samma år första grödan inbergas af de nya skiftena och manbyggnaden till hösten näst derpåföljande år.

§.12. I enlighet med förenämnda plan kommer Landtmätaren att skiftena å kartan genom noggrann uträkning bestämma och derefter när tjänlig årstid inträffat å marken utstaka.

Örlinge den 21 februari 1871.
På embetets wägnar Carl Johan Jamke.

Förestående protokoll för den 20 och 21 februari är för oss uppläst och justeradt och erkänna wi wår deri intagna förening angående kostnad och tid för husflyttning.

Dag som ofwan G. Ström. E.G.Thorsell. J.G.Garfvé. J.O.Persson.
Såsom biträdande Gode män och wittmem: Jan Jansson. P.E.Andersson.

År 1811 den 21. Augusti efter i laga tid derom skedt kungörande sammanträdde åter undertecknad landtmätare med skifteslaget Wretens delägare E.G.Thorsell och G.Ström samt Per Persson i Örlinge såsom ombud för Garfs arfvingar och Jan Olof Persson såsom ombud för Anders Jansson; och tillstädeskommo såsom Gode män Jan Jansson, Skräddarbo samt i Per Erik Anderssons ställe, som denna dag var hindrad, Jan Andersson i Fornby, hwilken Gode mans Ed aflagt och mot hwilken något jäf ej förfanns.


Garfwé och Persson vill ha ändring, som godkännes
§.13. För Gode män och parter uppläste landtmätaren följande honom efter sammanträdet de 21 februari tillhandakomna skrifwelse:
Som wi undertecknade önska ändring uti råalinien emellan wåra skiften anhåller wi härmed att denna linie ändras på så sätt som följer. Den åkern af de 4 i bredd närmast vägen å öfra ändan om Bowallstäppan (förut tillhörande Soldaten Gådderman) den nuwarande rå linien brytes wid westra hörnet af denna åker och går sedan efter wägen till Gammelby grind (rå) skulle läggas till Garfwés skifte så att rålinien finge gå emellan första och andra åkern (räknat från wägen). I ersättning för detta jordstycke lämnas af Garfwé dels af Gärdet dels af Bowallen nedanför backen till Sonnbo råa. Orsaken till denna ändring är att åkrarne nedanför backen till Browallen ej behöfver afskäras så mycket snedt öfwer som nu kommer att ske, - kan derföre ofvannämda ändring låta sig göra wore ett stort obehag för oss begge afhulpet.
Möklinta den 27 Febr. 1871 J.G.Garfwé J.O.Persson

Att Garvwé och J.O.Persson egenhändigt underskrifwit sina namn intygar på en gång närwarande wittnen: C.J.Andersson Lars (bom) Olsson. Begge i Örlinge.

§.14. Ombuden Per Persson och Jan Olof Persson å sina hufwudmäns wägnar anhöllo om att, om möjligt wore, den begärda jemkningen deras hufwudmäns lotter emellan måtte ske och då detta ej inwerkade på de öfriga delägarnes skiften, biföll förrättningsmännen berörda justering, sedan de å marken tagit kännedom om sättet för densamma.

§.15. Vid återkomsten till sammanträdesstället i Örlinge tillkännagaf Landtmätaren att, dels för justeringens verkställande och dels delningsbeskrifningens uppsättande i concept samt densammas afskrifwande som i anledning af meranämnde ifrågasatta jemkning ej förr kunnat ske. Sammanträdet för dagen upplöstes och nytt sådant utsättes till Thorsdagen den 24. Dennes kl. 9. Fm. då Gode män och parter utan widare kallelse åter böra härstädes närvara.


De nya lotterna stakas ut
§.16. Den 24. Augusti sammanträdde åter landtmätaren jemte Gode männen Jan Jansson och nu tillstädsekomne Per Erik Andersson i Örlinge med skifteslagets delägare E.G.Thorsell, G.Ström, och såsom ombud för sina barn E.Garf samt ombudet Jan Olof Persson för Anders Jansson; och begåfwo sig förrättningsman och parter ut på marken der skillnaderne de nya lotterne emellan efter werkställd uppstakning rörlades, hwarefter ståndsskogen besigtigades för blifwande liqwid delägarne emellan.

§.17. Sedan rörläggning och ståndsskogsbesiktning war afslutad sammanträdde åter förrättningsman och parter, då landtmätaren uppläste 13. och 15. Capitlen Kongl. Skiftesstadgan och hemställde till delägarne huruwida odlings- och wanhäfds- eller andra ersättningar yrkades.

§. 18. Efter någon öfwerläggning förenade sig parterne att gemensamt efter delningsgrund till den i föreningen angående undantag af oskifte af den 20 februari detta år bestämda bredden och nödigt djup upptaga afloppsdiket i Sonnbo rågång inom 2 år från skiftets tillträde samt att med undantag af ståndskogen, hwaröfver särskildt besigtningsinstrument och liqwid skifteshandlingarne bifogas, alla öfriga ersättningar dem emellan qwittas; Och skall den genom liqwiden blifwande afwerkning af Ståndskog wara werkställd inom 2 år.


Tillträdesdag för de nya skiftena bestäms
§.19. Angående tillträdet af de nya skiftena öfwerenskommo parterne att detsamma äger rum i morgon den 25 dennes, dock att hwar sin på åker wäxande gröda sjelf bergar.

§. 20. Wid det nu utstakade laga skiftet hafwa delägarna bekommit hwardera för 1/32 mantal om 18 penningsland

 • A. E.G.Thorsell ett enda skifte närmast Örlinge rågång
 • B. Fouriren G. Ström dernäst ett enda skifte
 • C. G: Garfwé med syskon två skiften
 • D. Anders Jansson två skiften

§.21. Till följe af denna skiftesläggning har nödig Fäväg för hemmansdelarne C. och D. af oskifte afdragits från Gammelby wägen till skogslotten C.


Skiftet avslutas
§.22. Fouriren Ström utsågs att af landtmätaren mottaga och qwittera skifteshandlingarne.

§. 23 Då något widare ej war att anföra förklarade landtmätaren denna förrättning slutad med tillkännagifwande att den dermed missnöjde äger att inom sextio dagar från denna dag sina beswär till ordföranden i Öfwer Tjurbo harads Ägodelningsrätt ingifwa.

Örlinge den 24 augusti 1871
På Embetets wägnar: Carl Johan Jamke

Förestående protokoll för den 21 och 24 augusti är för oss uppläst och justeradt.
Örlinge den 24 augusti 1871: E.G.Thorsell. G.Ström. E.F.Garff. J.O.Persson

Såsom Gode män och wittnen underskrifwa: Jan Jansson. P.E.Andersson

Likheten med originalet intygar På Embetes wägnar:
Carl Johan Jamke Commissionslandtmätare